03

Mapa valor agrari

El mapa resultant per definir el valor dels espais agraris a Catalunya és el de l’escenari 2-B.

Escenari 2-B

INTERPRETACIÓ
Els pesos més alts corresponen als espais amb una major valoració de la ponderació dels tres indicadors de grup vertebradors, valor afegit i especificitat del model 2 mentre que els pesos baixos mostren els territoris amb valors més baixos per aquests indicadors. Els nuclis urbans edificats es representen en color negre i tenen un pes 0.