Escenari 1

Defineix el sistema d’indicadors per construir els dos escenaris següents, amb aquesta distribució d’indicadors.

Aquests indicadors simples s'agreguen i ponderen entre ells donant lloc als “indicadors compostos”, els quals donen lloc als “indicadors de grup”. Fes clic aquí per llegir de quina manera classifiquem els indicadors.

Indicadors de grup
Vertebradors
Potencial productiu
75%
Aptitud agrològica
75%
Productivitat agrícola
10%
Productivitat ramadera
10%
Productivitat forestal
5%
Indicadors ambientals
25%
Connectivitat ecològica
33%
Grau de biodiversitat
33%
Estat de conservació dels hàbitats
33%
Indicadors de grup
Valor afegit
Valor afegit territorial
25%
Planejament territorial
50%
Tipologia d'espais protegits
25%
Valor del paisatge agrari
25%
Valor afegit socioeconòmic
50%
Dotació de regadiu
20%
Producció de qualitat
20%
Mà d'obra agrària
20%
Model productiu
20%
Grau de diversificació econòmica
20%
Dinàmica agrària
25%
Cessament d'explotacions
50%
Continuïtat agrària
50%
Indicadors de grup
Especificitat
Pressió antròpica
40%
Periurbanitat
40%
Zones vulnerables
20%
  • Vertebradors
  • Valor afegit
  • Especificitat
Escenari 1-A Vertebradors Vertebradors - Potencial productiu Vertebradors - Indicadors ambientals Valor afegit Valor afegit - Valor afegit territorial Valor afegit - Valor afegit socioeconòmic Valor afegit - Dinàmica agrària
Escenari 1-A

El determina la suma dels indicadors vertebradors i de valor afegit.

Vertebradors

Expressa l’estructura primària dels espais agraris a partir de la suma ponderada del potencial productiu i els indicadors ambientals.
Potencial productiu
Expressa la capacitat productiva i el rendiment econòmic del territori agrari, a partir dels indicadors d’aptitud agrològica, productivitat agrícola, productivitat ramadera i productivitat forestal.
Indicadors ambientals
Identifica el valor ambiental dels espais, a partir de la connectivitat ecològica, el grau de biodiversitat i l’estat de conservació dels hàbitats.

Valor afegit

Indica les fortaleses i les mancances del territori, que determinen la continuïtat dels espais agraris. Suma els valors afegits territorial i socioeconòmic i la dinàmica agrària.
Valor afegit territorial
Expressa el valor afegit territorial a partir de la suma ponderada del seu planejament territorial, la tipologia d’espais protegits i el valor del seu paisatge agrari.
Valor afegit socioeconòmic
Identifica el valor socioeconòmic afegit dels territoris, a partir de la dotació de regadiu, la producció de qualitat, la mà d’obra agrària, el model productiu i el grau de diversificació econòmica.
Dinàmica agrària
Indica els entorns agraris amb el futur més consolidat, a partir de la suma del cessament d’explotacions i de la continuïtat agrària.

Escenari 1-B Vertebradors Vertebradors - Potencial productiu Vertebradors - Indicadors ambientals Valor afegit Valor afegit - Valor afegit territorial Valor afegit - Valor afegit socioeconòmic Valor afegit - Dinàmica agrària Especificitat Especificitat - Pressió antròpica Especificitat - Periurbanitat Especificitat - Zones vulnerables
Escenari 1-B

A més dels indicadors vertebradors i de valor afegit del model A, el defineixen les especificitats.

Vertebradors

Expressa l’estructura primària dels espais agraris a partir de la suma ponderada del potencial productiu i els indicadors ambientals.
Potencial productiu
Expressa la capacitat productiva i el rendiment econòmic del territori agrari, a partir dels indicadors d’aptitud agrològica, productivitat agrícola, productivitat ramadera i productivitat forestal.
Indicadors ambientals
Identifica el valor ambiental dels espais, a partir de la connectivitat ecològica, el grau de biodiversitat i l’estat de conservació dels hàbitats.

Valor afegit

Indica les fortaleses i les mancances del territori, que determinen la continuïtat dels espais agraris. Suma els valors afegits territorial i socioeconòmic i la dinàmica agrària.
Valor afegit territorial
Expressa el valor afegit territorial a partir de la suma ponderada del seu planejament territorial, la tipologia d’espais protegits i el valor del seu paisatge agrari.
Valor afegit socioeconòmic
Identifica el valor socioeconòmic afegit dels territoris, a partir de la dotació de regadiu, la producció de qualitat, la mà d’obra agrària, el model productiu i el grau de diversificació econòmica.
Dinàmica agrària
Indica els entorns agraris amb el futur més consolidat, a partir de la suma del cessament d’explotacions i de la continuïtat agrària.

Especificitat

Defineix les zones de vulnerabilitat dels espais agraris a partir de la pressió antròpica, la periurbanitat i les zones vulnerables.
Pressió antròpica
Identifica els territoris més sotmesos a la pressió humana pels creixements urbans i de xarxa viària.
Periurbanitat
Indica els espais de les conurbacions de població definides als plans directors urbanístics.
Zones vulnerables
Expressa els territoris que tenen més factors limitadors de l’activitat agrària i requereixen de preservació, per la presència de nitrats o per la presència d’aqüífers protegits.