04

Conclusions

El projecte dota d'una metodologia per l'anàlisi i tractament dels espais agraris en la planificació territorial que fins ara no es disposava. Aquesta metodologia no identifica els usos del sòl sinó que plasma en el territori la valoració dels espais agraris a partir d'anàlisi de 20 indicadors simples i les seves agregacions i ponderacions en 5 indicadors compostos, 3 indicadors de grup i 2 models finals (A i B) d’agregació d’aquests indicadors de grup. Aquesta valoració es basa en l'assignació de pesos, d’1 a 10, a cada indicador. Els pesos alts representen les zones on els indicadors es valoren positivament mentre que les zones amb pesos més baixos són les que presenten valors més baixos per l'indicador analitzat.

Els resultats permeten donar una valoració dels espais agraris per tot Catalunya. Cal tenir present que la metodologia no permet arribar a diferenciar els espais que no serien aptes per l'activitat agrària com per exemple: les zones planeres amb sòls salins, els penya-segats o zones de roquissars, les zones de platja i dunes o les masses d'aigua dolça continental com els embassaments, etc.

Per tal d'ajustat la proposta metodològica, el projecte planteja 3 escenaris. La interpretació dels resultats de cadascun d'ells ha estat clau a l'hora de prendre decisions.