Vertebradors

Són els indicadors de grup que permeten mesurar les característiques del sòl agrari, ramader o silvícola en el moment actual, dibuixant-ne l’anatomia física i estructurar-ne la naturalesa intrínseca.

Els indicadors vertebradors estan formats per dos indicadors compostos: potencial productiu i indicadors ambientals. Aquests indicadors compostos, alhora, estan formats per diferents indicadors.

Potencial productiu
Està format pels següents indicadors:
Aptitud agrològica, Productivitat agrícola, Productivitat ramadera, Productivitat forestal
Indicadors ambientals
Està format pels següents indicadors:
Connectivitat ecològica, Grau de diversitat, Estat de conservació dels hàbitats.

Valor afegit

Són aquells indicadors de grup que han de permetre dibuixar l’estratègia a mitjà i llarg termini de la zona o el territori que s’avalua. Dibuixen les fortaleses i les mancances del territori.

Els indicadors de valor afegit estan formats per tres grups d’indicadors compostos. Aquests indicadors compostos estan alhora formats per diferents indicadors.

Valor afegit territorial
Està format pels següents indicadors:
Plantejament territorial, Tipologia d'espais protegits, Valor del paisatge agrari
Valor Afegit socioeconòmic
Està format pels següents indicadors:
Dotació de regadiu, Producció de qualitat, Mà d'obra agrària, Model productiu, Grau de diversificació econòmica
Dinàmica agrària
Està format pels següents indicadors simples:
Cessament d’explotacions, Continuïtat agrària

Especificitat

Són aquells indicadors de grup que ajuden a mesurar l’especificitat del territori avaluat aportant informació extra que contextualitza les seves característiques principals.

Està format pels següents indicadors simples:
Pressió antròpica, Periurbanitat, Zones vulnerables